درباره دکتر اباصلت خراسانی

دکتر اباصلت خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. ایشان دکترای خود را در سال 1386 و در رشته آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده اند.