تاریخ: جمعه 15 خرداد 1394  - 12:32
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

بیش از یک دهه از ورود مدل های تعالی به کشور وکاربست آن در سازمان های ایرانی می گذرد. اصلی ترین کارکردهای مدل تعالی را می توان؛ ارزیابی نقاط قوت و بهبود سازمان، ترسیم تصویر کلان رشد و پیشرفت سازمان، تسهیم نتایج و دستاوردهای سازمان های در مسیر توسعه با یکدیگر، ترسیم تصویر کلان قوت و ضعف حوزه های مختلف سازمان در سطح ملی و... دانست. آن چه امروز به عنوان یافته از یک دهه استقرار مدل های تعالی سازمانی می توان نتیجه گرفت، توان مطلوب این مدل ها برای ارزیابی کلان و نظام مند بخش های مختلف سازمان و  ناتوانایی نسبی  آنها در ارزیابی عمیق حوزه های تخصصی است. کتاب حاضر با عنوان" تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی "در سه بخش و نه فصل تدوین شده است که عبارت اند از:

بخش اول: رهگذار آموزش و یادگیری؛ اهمیت امروزتا ضرورت فردا

فصل اول: جایگاه آموزش در دنیای مبتنی بر دانش

فصل دوم: آموزش و یادگیری در افق 2020

فصل سوم: شایستگی های نوین مدیران و کارشناسان آموزش

بخش دوم: آموزش و توسعه منابع انسانی در مسیرکیفیت و تعالی

فصل چهارم: مدیریت کیفیت جامع و آموزش و توسعه

فصل پنجم: مدل های تعالی سازمانی و جایگاه آموزش در آنها

فصل ششم: مدل های تعالی منابع انسانی وجایگاه آموزش در آنها

فصل هفتم: تجربه مدل های تعالی در آموزش، توسعه و یادگیری کارکنان

فصل هشتم: روند تاریخی مدل های تعالی در ایران

بخش سوم: تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی درایران

فصل نهم: مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران