تاریخ: سه شنبه 30 دی 1393  - 00:57
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

کتاب آموزش و بهسازی در مدیریت پروژه

 در جوامع در حال تحول از ابزارهای که در  سرعت بخشیدن به برنامه ها و طرح ها و نیز کاهش هزینه و زمان آنها تأثیر گذار است، اجرای برنامه در چارچوب پروژه است. مدیران پروژه به عنوان افرادی که بخش زیادی از وقت خود را در تیم های چند منظوره و چندوجهی سپری می کنند در واقع بخشی از حافظان و عاملان ثروت ملل هستند و این مسئولیت از طرف صاحبان ثروث های عمومی و خصوصی به آن ها واگذار شده است.

مدیران پروژه باید علاوه بر هدایت رفتار افراد پروژه باید بتوانند مراودات بین گروهها را نیز هدایت و هماهنگ کنند. زیرا رمز موفقیت یا شکست پروژه  بستگی به نوع رفتار افراد عضو در گروههای موجود در آن دارد. از این رو، آموزش سازمانی به منزله ی عامل مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف مدیریت پروژه قلمداد می شود. کتاب حاضر که با عنوان" آموزش و بهسازی درمدیریت پروژه" تألیف گردیده است  به بررسی جایگاه آموزش و بهسازی سازمانی در مدیریت پروژه و معرفی مدل ها، روش ها و تکنیک های مناسب در هریک از فرایندهای آموزش (نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی) متناسب با ماهیت مدیریت پروژه می پردازد. امید است  اثر حاضر بتواند راهگشای عمل مدیران پروژه در  هدایت و مدیریت پروژه در سازمان ها باشد. فصلهای کتاب عبارتنداز:

بخش اول: مروری اجمالی از مفاهیم و کلیات آموزش

بخش دوم: کلیات مدیریت پروژه

بخش سوم: روابط بین مدیریت پروژه و آموزش و بهسازی

بخش چهارم: شایستگی و مدیریت پروژه

بخش پنجم: فرایندآموزش در مدیریت پروژه

مؤلفان: دکتراباصلت خراسانی دکتر سعید صفایی موحد- رحمان علی پور

انتشارات: علم استادان

1393