تاریخ: چهارشنبه 24 دی 1393  - 12:39
اخبار  >  فعالیت های جدید انجام گرفته

پنل بحث با عنوان "گذر از پارادایم آموزش کارکنان به یادگیری سازمانی"

 پنل بحث با عنوان "گذر از پارادایم آموزش کارکنان به یادگیری سازمانی، مد روز یا افق آتی توسعه منابع انسانی"، در روز سه شنبه مورخ 23/10/93 با حضور صاحب نظران ، اساتید و فرهیختگان در  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.