تاریخ: چهارشنبه 3 دی 1393  - 19:10
اخبار  >  کتاب های تازه انتشار یافته

کتاب آموزش و توسعه

آموزش و توسعه کارکنان اقدامی راهبردی در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد و در نتایج سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی منجر به افزایش بهره وری و نتایج مترتب می شود. بنابراین یکی از اقدامات زیربنایی که باعث کارآمدی سازمان می شود، توسعه مداوم سرمایه انسانی از طریق آموزش است. به همین منظور کتاب حاضر با عنوان «آموزش و توسعه» می تواند مرجعی مناسب برای استفاده مدیران، کارشناسان آموزشی، دانشجویان و... باشد. فصول کتاب عبارت اند از:
فصل اول: مسائل خاص در آموزش و توسعه کارکنان
فصل دوم: حرفه و مدیریت حرفه
فصل سوم: چالش های ویژه در مدیریت حرفه ای
فصل چهارم: آینده آموزش و توسعه