تاریخ: چهارشنبه 3 دی 1393  - 19:00
اخبار  >  کتاب های تازه انتشار یافته

کتاب ارزشیابی آموزشی(از تئوری تا عمل)

ارزشیابی به عنوان گام پایانی در فرایند آموزش با هدف سنجش کیفیت و اثربخشی برنامه های آموزشی انجام می گیرد تا براساس نتایج حاصله مبنائی برای قضاوت در خصوص فرایند آموزش فراهم آید و بتوان راهکارهای بهبود فرایند را تعریف نمود. لذا کتاب حاضر با عنوان« ارزشیابی آموزشی (از تئوری تا عمل)» در 9 فصل به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول: مفاهیم
فصل دوم: آموزش اثربخش
فصل سوم: ارزشیابی
فصل چهارم: ارزشیابی از گذشته تا امروز
فصل پنجم: تدوین طرح ارزشیابی
فصل ششم: الگوی ارزشیابی سیپ CIPP
فصل هفتم: الگوی ارزشیابی کرک پاتریک
فصل هشتم: نقد و بررسی الگوی کرک پاتریک
فصل نهم: سیستم انتقال یادگیری هالتون LTSI