تاریخ: جمعه 23 آبان 1393  - 16:11
معرفی فعالیت ها  >  دروس تدریس شده

دروس تدریس شده    1. آموزش و بهسازي سازماني (دكتري)
2. برنامه ريزي نيروي انساني براي توسعه ملي (دكتري)
3. مديريت منابع انساني (دكتري)
4. اصول برنامه ريزي آموزشي (كارشناسي)
5. اقتصاد آموزش و پرورش (كارشناسي)
6. برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت (كارشناسي)
7. پروژه تحقيقاتي انفرادي (كارشناسي)
8. توليد و كاربرد مواد آموزشي (كارشناسي)
9. روابط انساني در سازمان هاي آموزشي (كارشناسي)
10. روش ها و فنون تدريس (كارشناسي)
11. كار عملي انفرادي مديريت در آموزشگاه (كارشناسي)
12. كليات اقتصاد (كارشناسي)
13. مباني امور مالي و تنظيم بودجه در آموزش و پرورش (كارشناسي)
14. مسائل آموزش و پرورش در ايران (كارشناسي)
15. مقدمات تكنولوژي آموزشي (كارشناسي)
16. مقدمات مديريت آموزشي (كارشناسي)
17. آموزش و بهسازي منابع انساني (كارشناسي ارشد)
18. آموزش و بهسازي منابع انساني در كشورهاي پيشرفته (كارشناسي ارشد)
19. آموزش و پرورش تطبيقي (پيشرفته) (كارشناسي ارشد)
20. ارزشيابي دوره هاي آموزشي (كارشناسي ارشد)
21. اصول برنامه ريزي آموزشي (كارشناسي ارشد)
22. اصول مديريت آموزش عالي (كارشناسي ارشد)
23. اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنامه ريزي درسي (كارشناسي ارشد)
24. برنامه‌ريزي آموزشي (كارشناسي ارشد)
25. تكنولوژي آموزشي پيشرفته (كارشناسي ارشد)
26. روش هاي پيشرفته تدريس (كارشناسي ارشد)
27. طراحي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت (كارشناسي ارشد)
28. طراحي،اجراوارزشيابي برنامه هاي آموزش بزرگسالان (كارشناسي ارشد)
29. كارورزي در آموزش و بهسازي (كارشناسي ارشد)
30. متون تخصصي (كارشناسي ارشد)
31. مديريت آموزش و بهسازي منابع انساني (كارشناسي ارشد)
32. مديريت منابع انساني (كارشناسي ارشد)
33. مديريت نيروي انساني (كارشناسي ارشد)