تاریخ: پنجشنبه 6 مهر 1396  - 13:38
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

چاپ کتاب رویکردهای نو در آموزش و توسعه منابع انسانی

کتاب رویکردهای نو در آموزش و توسعه منابع انسانی به تألیف دکتر  حسین محمدپور زرندی، دکتر اباصلت خراسانی و حامد زمانی منش توسط انتشارات آفتاب اندیشه به چاپ رسیده است. فصول این کتاب عبارت اند از:
فصل اول: آموزش سازمانی
فصل دوم: مدیریت استعداد در سازمان 
فصل سوم: فن آوری های نوین در سازمان 
فصل چهارم: کارراهه شغلی
فصل پنجم: مربی گری در سازمان 
فصل ششم: منتورینگ در سازمان