تاریخ: جمعه 24 شهریور 1396  - 20:57
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

چاپ کتاب مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی رشته پنهان – آشکار مجموعه فعالیت هایی است که حیات سازمانی یک مجموعه را شکل می دهد، پیش و پس می برد و با اثرگذاری بر عوامل پیرامونی و تأثیرپذیری از آن، موفقیت یا شکست سازمان را موجب می شود. پرداختن به همه ابعاد مدیریت انسانی کاری بس دشوار است و همین امر مترجمان کتاب حاضر را بر آن داشت تا کتاب مدیریت منابع انسانی  ترجمه شود. کتاب حاضر توسط  ریموند نوئه و همکاران نگاشته شده و توسط دکتر خراسانی و همکاران ترجمه گردیده است. فصول کتاب عبارت اند از:

فصل اول: مدیریت منابع انسانی

فصل دوم:  روندها در مدیریت منابع انسانی

فصل سوم:  ایجاد فرصت استخدام برابر و محیط کار ایمن

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل کار و طراحی شغل

فصل پنجم:  برنامه ­ریزی و استخدام منابع انسانی

فصل ششم:  انتخاب کارکنان و قرار دادن آنها در شغل

فصل هفتم:  آموزش کارکنان

فصل هشتم:  مدیریت عملکرد کارکنان

فصل نهم:  توسعه کارکنان جهت موفقیت در آینده

فصل دهم:  انفصال و ابقای کارکنان

فصل یازدهم :  ایجاد ساختاری برای پرداخت

فصل دوازدهم:  پذیرش مشارکت کارکنان از طریق پرداخت

فصل سیزدهم:  تأمین مزایای کارکنان

فصل چهاردهم:  مذاکره جمعی و روابط کارگری

فصل پانزدهم:  مدیریت جهانی منابع انسانی

فصل شانزدهم:  ایجاد و نگهداری سازمان ­های با عملکرد بالا