تاریخ: سه شنبه 3 اسفند 1395  - 05:47
معرفی فعالیت ها  >  سخنرانی در همایش ها و کنفرانس ها

سخنرانی دکتر اباصلت خراسانی در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 95/11/09 و 95/11/10 در مرکز همایش های بین المللی رازی با حضور گسترده کارشناسان و مدیران حوزه آموزش و توسعه سرمایه  انسانی نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی سراسر کشور برگزار گردید. در این کنفرانس دکتر اباصلت خراسانی با موضوع "طراحی و تدوین الگوی CBT در یکی از سازمان های تولیدی و خدماتی ایران" سخنرانی نمودند.