تاریخ: سه شنبه 13 مهر 1395  - 00:55
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

کتاب یادگیری و توسعه

کتاب یادگیری و توسعه در ده فصل به شرح زیر نگاشته شده است:

فصل اول: توسعه و پرورش خود به عنوان یک متخصص کارآمد در زمینه یادگیری و توسعه

فصل دوم: شناخت سازمان­ ها و نقش یادگیری و توسعه

فصل سوم: گردآوری، تجزیه و تحلیل و به کارگیری اطلاعات یادگیری و توسعه

فصل چهارم: تحلیل نیازهای یادگیری

فصل پنجم: طراحی فعالیت ­های یادگیری و توسعه

فصل ششم: اجرای فعالیت­ های یادگیری و توسعه

فصل هفتم: ارزشیابی فعالیت­ های یادگیری و توسعه

فصل هشتم: توسعه مهارت­ های مربی گری در محیط کار

فصل نهم: توسعه مهارت­ های منتورینگ در محیط کار

فصل دهم: مروری بر مفاهیم کلیدی