تاریخ: سه شنبه 18 اسفند 1394  - 00:23
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

کتاب کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در فرایند آموزش

از روش های سودمندی که برای ارزیابی خطاها وجود دارد می توان به روش تجزیه و تحلیل شکست وعوامل شکست و آثار آن اشاره کرد، که از ابزارها و تکنیک های مناسب برخوردار است وبه کارگیری صحیح و استفاده شایسته از این ابزارهای راه رسیدن به اهداف مدیریت کیفیت را هموارتر می سازد. با کمک FMEA می توان تمامی مشکلات را از مرحله نیازسنجی تا مرحله ارزشیابی شناسایی و پیشگیری کنیم تا سازمان یا شرکت در این فرایند متحمل ضرر و زیان نگردد. یکی از عوامل موفقیت این تکنیک اجرای آن است، این تکنیک برای آن طراحی شده است که یک اقدام قبل از واقعه باشد نه یک تمرین بعد از آشکار شدن مشکلات، بر این اساس هدف اجرای FMEA جستجو تمام مواردی است که باعث شکست یک محصول یا یک فرایند می شودلذا واحد آموزش با بهره گیری از این تکنیک می تواند از خطاهای ممکن در نیازسنجی،طراحی، اجرا و ارزشیابی پیشگیری نماید.کتاب حاضر در فصول به شرح زیر تدوین گردیده است:

فصل اول: مفاهیم و کلیات آموزش و بهسازی منابع انسانی

فصل دوم: مفاهیم و کاربردهای تکنیک FMEA

فصل سوم: مدیریت ریسک و کاربرد تکنیک FMEA

فصل چهارم: فرایند کاربردی تکنیک FMEA

فصل پنجم: فرایندآموزش

فصل ششم: کاربردتکنیک FMEA در فرایند آموزش

فصل هفتم: نمونه هایی از به کارگیری تکنیک FMEA