تاریخ: دوشنبه 17 اسفند 1394  - 20:52
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

کتاب تکنولوژی عملکرد انسانی(HPT) مبانی و اصول

تکنولوژی عملکردانسانی(HPT) حوزه ای کاربردی و حرفه ای می باشد که هدف اصلی آن مهندسی سیستم های سازمانی در راستای بهبود عملکرد کارکنان و سازمان می باشد. HTP حرفه ای است که طی نیم قرن گذشته در نتیجه تلفیق حوزه ­هایی چون روانشناسی، ارتباطات، علوم اطلاعات، اقتصاد، تکنولوژی آموزشی، توسعه منابع انسانی، توسعه سازمانی، علم ارگونومی و سنجش و اندازه گیری شکل گرفته است. امروزه HPT به عنوان ابزاری مناسب جهت دستیابی به عملکرد بهتر در سازمان های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرد.

بر این اساس و درنظرگرفتن این موضوع که مفهوم تکنولوژی عملکرد انسانی پیش و بیش از هر جای دیگر،در انجمن بین ­المللی بهسازی عملکرد(ISPI) و انجمن توسعه استعداد(ATD) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، کتاب حاضر تلاش دارد تا با مبنا قرار دادن مدل های HPT این دو مؤسسه به معرفی و بررسی منابع و اجزاء مفهوم تکنولوژی عملکرد انسانی بپردازد.

فصول کتاب حاضربه شرح ذیل می باشد:

فصل اول- تغییرپارادایم از آموزش به HPT

فصل دوم- روندتکامل حرفه آموزش

فصل سوم- تعریف تکنولوژی عملکرد انسانی

فصل چهارم- مبانی نظری تکنولوژی عملکرد انسانی

فصل پنجم- مدل های HPT

فصل ششم- مدل استاندارد تکنولوژی عملکرد ISPI

فصل هفتم- تبیین مدل شایستگی کارشناس تکنولوژی عملکرد انسانی به عنوان باز تعریف نقش کارشناس آموزش

فصل هشتم- استانداردهای تکنولوژی عملکرد انسانی ISPI