تاریخ: چهارشنبه 4 آذر 1394  - 00:48
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

کتاب دستنامه ی مدیریت استراتژیک آموزش سازمانی

بررسی سیستم های آموزشی بسیاری از سازمان های کشور نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی نامؤثر بودن اقدامات آموزشی، فقدان کلان اندیشی های آموزشی مدون و مورد تأییدی است که جهت فعالیت ها  را در یک افق زمانی مشخص و درچارچوب اهداف سازمان نشان  دهد. لذا به نظر می رسد یکی از اقدامات زیر بنایی بسیار مهم در زمینه تولید اثربخشی و بهره وری بیشتر سیستم های آموزشی توجه به مدیریت استراتژیک آموزشی می باشد. لذا کتاب حاضر نیز با این رویکرد و درچارچوب ادبیات مدیریت استراتژیک سازمانی و منابع انسانی در سه فصل به شرح زیرتنظیم شده است:

فصل اول: آسیب شناسی سیستم های آموزش کشور

فصل دوم: مدیریت استراتژیک آموزش سازمانی

فصل سوم: نتایج فرایند مدیریت استراتژیک آموزش در شرکت البرز