صفحه: 1 از 1

6 11
استاندارد های آموزشی
    دریافت فایل > استانداردها

استانداردهایی که در حوزه آموزش و بهسازی تدوین شده اند را می‌توانیم در دو مقوله، استانداردهای آموزش منابع انسانی و استانداردهای توسعه منابع انسانی دسته بندی نماییم. استانداردهایی که تاکنون در زمینه آموزش تدوین شده اند شامل1: استاندارد آموزشی ایزو 10015، استاندارد IWA2، استاندارد ANSI و استاندارد ایزو 29990 می‌باشند.

6 11
استانداردهای توسعه
    دریافت فایل > استانداردها

از استانداردهایی که در زمینه توسعه منابع انسانی تدوین شده‌اند می‌توان از استاندارد IIP بریتانیا نام برد.