صفحه: 1 از 1

23 8
قراردادها و فعالیت های پژوهشی
    معرفی فعالیت ها > قراردادها و مطالعات تحقیقاتی

در این حوزه می توانید برخی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و گزیده ای از قرارداد ها با سازمان ها و شرکت های صنعتی، خدماتی و... را مشاهده نمایید.