صفحه: 1 از 1

20 8
سخنرانی در همایش ها و کنفرانس ها
    معرفی فعالیت ها > کنفرانس ها

در این حوزه می توانید برخی از سخنرانی های دکتر خراسانی درهمایش ها و کنفرانس های برگزارشده در داخل و خارج از کشور را مشاهده نمایید.